Spørsmål?

Dersom du lurer på noe, kan du ringe oss på tlf 4000 TAXI (40008294) eller sende oss en epost med spørsmålene du måtte ha, så svarer vi så godt og utfyllende som vi kan, så langt det er konkurransemessig forsvarlig.

Svar på spørsmål som vi mener at også andre kan ha nytte av, publiseres løpende her.

  1. Hvilke krav stilles til løyvehavere og sjåfører?
  2. Hvordan søker jeg om drosjeløyve?
  3. Hvordan ser avtalene mellom sentralen og løyvehaverne ut?
  4. Kan vi kjøre så mye vi vil i Oslo?
  5. Hvorfor har 0-TAXI pliktvakter?
  6. På hvilken måte garanteres kredittkjøringen?
  7. Hva er takstene hos 0-TAXI?
  8. Jeg har hørt at 0-TAXI opererer med bøter og gebyrer?
  9. Har 0-TAXI noen misfornøyde løyvehavere?


 

Hvilke krav stilles til løyvehavere og sjåfører?

0-TAXI er den eneste sentralen som aktivt og fortløpende bygger kompetanse hos sine sjåfører, og som har et system for ikke bare etterutdanning, men for rask og effektiv introduksjon når man er helt ny som løyvehaver eller drosjesjåfør.

Alle som skal kjøre 0-TAXI må ha bestått sentralens lokale kjentmannsprøve og kartbokprøve. Deretter foregår den videre opplæringen når du er i trafikk: 0-TAXI har en fadderordning, der du har en erfaren løyvehaver som "mentor". Du skal kjøre minimum tre fulle skift på dagtid, med mentoren som påsitter. Du skal selv betjene bildatasystemet og taksametere, og du skal avslutte skiftet og passe på at det blir korrekt oppgjør. Mentoren gir deg også opplæring i hvilke krav til service og kvalitet som forventes av deg, og han introduserer deg til de nye kollegaene dine.

På denne måten blir du svært raskt og effektivt en del av Team 0-TAXI , og du får god innføring i hvor, når og hvordan det lønner seg å kjøre i vårt kjøredistrikt.

Pensum til kjentmannsprøven får du ved å henvende deg til sentralen.

Hvordan søker jeg nytt løyve?

Alle formaliteter omkring søknad om drosjeløyve håndteres av Akershus Fylkeskommune. Tildeling skjer etter ansiennitetsprinsippet, blant dem som har satt seg på liste hos løyvemyndigheten. Sentralen har ingen mulighet til å påvirke prosessen.

Praktisk informasjon om krav til løyvesøkere finner du bl.a. her på nettsidene til Norges Taxiforbund.

Hvordan ser avtalene mellom sentralen og løyvehaverne ut?

Da 0-TAXI skulle utvikle sin formidlingsavtale, ble det innhentet tillatelse fra NorgesTaxi til å bruke deres avtaleverk. Denne standardavtalen, som også benyttes av Christiania Taxi, ble på enkelte punkter videreutviklet og tilpasset sentralens behov etter bl.a. innspill og forhandlinger med drosjeeiere i Asker og Bærum Taxi som ønsket å søke overgang til 0-TAXI. Bl.a. ble det tatt inn egne bestemmelser som sikrer løyvehavers kredittoppgjør best mulig, osv.

Kan vi kjøre så mye vi vil i Oslo sentrum?

Akershus fylkeskommune har bl.a. uttalt følgende: "Drosjeløyvene er tilknyttet en sentral og et stasjoneringssted. Drosjetransporten skal skje i tilknytning til stasjoneringsstedet. Tilknytning til stasjoneringsstedet innebærer en plikt til å være tilgjengelig for publikum i nærområdet. Oppdrag til andre steder i løyvedistriktet godtas, men når drosjen er uten oppdrag oppstår det en plikt til å returnere til stasjoneringsstedet, om så uten passasjerer."

Hvorfor har 0-TAXI vaktordning?

Vi skal bygge opp et marked, og må ha tillit hos kundene. Dette betyr at kundene må kunne stole på at vi kommer, når de ringer oss. For at sentralen skal kunne planlegge markedsføringsaktiviteter, inngå bedriftsavtaler osv., må sentralen vite at vi har kapasitet, dvs. at bilene være på veien. Vi har foreløpig underskudd på biler, og må derfor pålegge løyvehavere å stille bilene til rådighet til visse tider. Alternativt ville vi risikere at alle løyvehaverne ligger hjemme og sover lørdag formiddag...

Samtlige biler har 3 vakter i uken. Løyvehaveren kan selv velge hvilke vakter han ønsker å bli satt opp på fast, blant de til enhver tid ledige vaktene. I tillegg har noen veldig få biler vakt dagtid lørdag og søndag, etter en egen rullerende vaktplan for helgene. Biler som frivillig påtar seg 5 vanlige vakter ukedager, eller to eller flere nattevakter i uken, inngår ikke i helgevaktordningen.

Ettersom antallet biler hos 0-TAXI øker, regner vi med at behovet for pliktvakter gå ned, og at det vil bli færre enn tre vakter per bil per uke.

Hvorfor har 0-TAXI bøter og gebyrer?

Brudd på regelverket hos 0-TAXI medfører ileggelse av ulike former for gebyrer:

Regelverket inneholder imidlertid bare 16 paragrafer. 6 av disse omhandler svartkjøring, svindel av kunde, kjøring uten kjøretillatelse og tilsvarende. 3 gebyrer gjelder hvis man nekter å kjøre en kunde med blindehund, nekter å ta imot gyldig rekvisisjon osv. To gebyrer gjelder hvis kunder klager på at sjåføren snakker i mobiltelefon mens han kjører, osv. Et gebyr gjelder hvis man ikke stiller opp på pliktvakt, et gjelder hvis man kjører uten uniform, osv.

Gebyrsystemet er utarbeidet i den hensikt strømlinje organisasjonen og å sikre at publikum får best mulig kvalitet på leveransen, at kollegialt samarbeid og sjåførens arbeidsplass skal fungere best mulig under alle forhold, og ikke minst – for at vi ikke skal tiltrekke oss løyvehavere og sjåfører som enten ikke følger gjeldende norske lover og regler, eller som aktivt vil motarbeide sentralens forretningsmessige langsiktige målsetning.

Målsetningen er at 0-TAXI skal bli den foretrukne leverandøren av drosjetjenester til bedrifter, det offentlige og til privatmarkedet. Målet når vi kun hvis vi er best i alle ledd.

Det er svært enkelt å unngå gebyrer. Lovlydighet, god serviceinnstilling, sunn fornuft og god folkeskikk er alt som skal til.

Noen gebyrer er svært høye, eksempelvis gebyr hvis man blir tatt for å svindle kunder, for å kjøre svart, for å la en sjåfør uten kjøretillatelse drive drosjen, osv. Dette er gebyrer som det ikke er meningen at noen skal ilegges noen gang, og da spiller det jo heller ingen rolle om sanksjonene for slikt er så høyt at det virkelig svir…

Flere gebyr kan ilegges samtidig: Det vil oppleves som relativt kostbart å bli ilagt tvangsgebyr for at man 1) kjører svart og uten å bruke taksameteret, 2) i en bil som er trafikkfarlig og som sentralen har beordret tatt ut av trafikk, der sjåføren 3) mottar betaling via frittstående og ulovlig betalingsterminal, og 4) prisen han belaster kunden er høyere enn sentralens publiserte maksimalpriser, samtidig som sjåføren verken har 5) gyldig kjøretillatelse fra sentralen eller 6) korrekt uniform og 7) sentralen får kundeklage på at sjåføren har snakket i mobiltelefon og 8) han ignorerer en innkalling til sentralen for kontroll.

De aller fleste løyvehaverne som benytter 0-TAXI varemerke, har så langt aldri blitt ilagt noen former for gebyr.