Spørsmål?

Dersom du lurer på noe, kan du ringe oss på tlf 4000 TAXI (40008294) eller sende oss en epost med spørsmålene du måtte ha, så svarer vi så godt og utfyllende som vi kan, så langt det er konkurransemessig forsvarlig.

Svar på spørsmål som vi mener at også andre kan ha nytte av, publiseres løpende her.

 1. Hvilke sjåfører eller løyvehavere kan jeg kontakte dersom jeg lurer på noe?
 2. Hvilke krav stilles til løyvehavere og sjåfører?
 3. Hvordan søker jeg om drosjeløyve?
 4. Hvordan ser avtalene mellom sentralen og løyvehaverne ut?
 5. Hvor stor er sentralavgiften hos 0-TAXI?
 6. Kan vi kjøre så mye vi vil i Oslo?
 7. Hvorfor har 0-TAXI pliktvakter?
 8. På hvilken måte garanteres kredittkjøringen?
 9. Hva er takstene hos 0-TAXI?
 10. Jeg har hørt at 0-TAXI opererer med bøter og gebyrer?
 11. Har 0-TAXI noen misfornøyde løyvehavere?


 

Jeg har spørsmål og vil gjerne snakke med noen som kjører 0-TAXI

Vi anbefaler at du snakker med C-7005 Olav Hilde, C-7009 Øyvind Fjærn, C-7020 Bahadar Khan, eller C-7041 Ahmed Tanvir. Alle deltar i sentralens trafikkutvalg, og kjenner virksomheten fra flere sider. Kontakt sentralen for å få direktetelefonnummeret til en eller flere av disse.

Hvilke krav stilles til løyvehavere og sjåfører?

0-TAXI er den eneste sentralen som aktivt og fortløpende bygger kompetanse hos sine sjåfører, og som har et system for ikke bare etterutdanning, men for rask og effektiv introduksjon når man er helt ny som løyvehaver eller drosjesjåfør.

Alle som skal kjøre 0-TAXI må ha bestått sentralens lokale kjentmannsprøve og kartbokprøve. Deretter foregår den videre opplæringen når du er i trafikk: 0-TAXI har en fadderordning, der du har en erfaren løyvehaver som "mentor". Du skal kjøre minimum tre fulle skift på dagtid, med mentoren som påsitter. Du skal selv betjene bildatasystemet og taksametere, og du skal avslutte skiftet og passe på at det blir korrekt oppgjør. Mentoren gir deg også opplæring i hvilke krav til service og kvalitet som forventes av deg, og han introduserer deg til de nye kollegaene dine.

På denne måten blir du svært raskt og effektivt en del av Team 0-TAXI , og du får god innføring i hvor, når og hvordan det lønner seg å kjøre i vårt kjøredistrikt.

Videre utdannelse og kursing skjer etter at du har begynt å kjøre: Alle skal ha årlige kurs i bl.a. økokjøring, førstehjelp, kundeservice osv.

Pensum til kjentmannsprøven får du ved å henvende deg til sentralen.

Senere skal du gjennomgå og årlig oppdatere kurs i glattkjøring, trafikksikkerhet, førstehjelp og økokjøring. På denne måten får vi høyere kvalitet, bedre sikkerhet for både oss selv, passasjerene og andre trafikkanter, lavere ulykkesfrekvens, mindre skader og materiellslitasje og bedre totaløkonomi.

Hvordan søker jeg nytt løyve?

Alle formaliteter omkring søknad om drosjeløyve håndteres av Akershus Fylkeskommune. Tildeling skjer etter ansiennitetsprinsippet, blant dem som har satt seg på liste hos løyvemyndigheten. Sentralen har ingen mulighet til å påvirke prosessen.

Praktisk informasjon om krav til løyvesøkere finner du bl.a. her på nettsidene til Norges Taxiforbund.

Hvordan ser avtalene mellom sentralen og løyvehaverne ut?

Da 0-TAXI skulle utvikle sin formidlingsavtale, ble det innhentet tillatelse fra NorgesTaxi til å bruke deres avtaleverk. Denne standardavtalen, som også benyttes av Christiania Taxi, ble på enkelte punkter videreutviklet og tilpasset sentralens behov etter bl.a. innspill og forhandlinger med drosjeeiere i Asker og Bærum Taxi som ønsket å søke overgang til 0-TAXI. Bl.a. ble det tatt inn egne bestemmelser som sikrer løyvehavers kredittoppgjør best mulig, osv.

Hvor stor er sentralavgiften hos 0-TAXI?

Per juni 2011 var den TOTALE sentralavgiften, inkl. provisjon av kreditt osv. kr. 5.900,-

Vi ønsker imidlertid ikke at lavere sentralavgift skal være avgjørende i en beslutning om å ønske overgang til 0-TAXI: Vi ønsker å tilknytte oss de beste sjåførene og løyverhaverne, de som vil ønske å arbeide sammen med oss for å skape innovasjon og nye produkter og tjenester, og som aktivt vil jobbe for vårt felles mål, nemlig å bli den foretrukne leverandøren av drosjetjenester til både privatmarkedet, næringslivet og det offentlige.

Kan vi kjøre så mye vi vil i Oslo sentrum?

Akershus fylkeskommune har bl.a. uttalt følgende: "Drosjeløyvene er tilknyttet en sentral og et stasjoneringssted. Drosjetransporten skal skje i tilknytning til stasjoneringsstedet. Tilknytning til stasjoneringsstedet innebærer en plikt til å være tilgjengelig for publikum i nærområdet. Oppdrag til andre steder i løyvedistriktet godtas, men når drosjen er uten oppdrag oppstår det en plikt til å returnere til stasjoneringsstedet, om så uten passasjerer."

Det er følgelig ikke helt greit for et løyve tilknyttet en sentral i Asker og Bærum, å "bo" i Oslo sentrum i stedet for å kjøre i Asker og Bærum. Likevel vet vi at det er nødvendig å kunne ta turer både fra, og i, Oslo. I den hensikt å oppmuntre til mest mulig kjøring i eget distrikt, har 0-TAXI utviklet et system med "sonepoeng". Du får 1 sonepoeng for hver tur som starter, slutter eller går innom Asker eller Bærum. For turer som både starter og slutter i Oslo, trekkes 5 sonepoeng. Ved ukeslutt gjøres sonepoengene opp, og eventuelle poeng som mangler, må kjøpes,

Dette innebærer at man kan kjøre minst én tur som ikke har noe som helst med Asker eller Bærum å gjøre, dersom man har kjørt 5 turer som har et eller annet med Asker eller Bærum å gjøre: For dersom man har hatt en pliktvakt, og gjennomført denne korrekt (dvs. kommet når vakten starter osv.), så regnes ikke negative sonepoeng i det hele tatt, søndag til torsdag 01:00 til 06:00. Har man hatt pliktvakt og gjennomfør denne på skikkelig måte, kan man derfor kjøre så mye man vil i Oslo sentrum neste natt (søn-tor).

Sonegebyr betales derfor bare av dem som 1) ikke respekterer pliktvaktene sine, og 2) ikke kjører særlig mye i Asker eller Bærum.

Hvorfor har 0-TAXI vaktordning?

Vi skal bygge opp et marked, og må ha tillit hos kundene. Dette betyr at kundene må kunne stole på at vi kommer, når de ringer oss. For at sentralen skal kunne planlegge markedsføringsaktiviteter, inngå bedriftsavtaler osv., må sentralen vite at vi har kapasitet, dvs. at bilene være på veien. Vi har foreløpig underskudd på biler, og må derfor pålegge løyvehavere å stille bilene til rådighet til visse tider. Alternativt ville vi risikere at alle løyvehaverne ligger hjemme og sover lørdag formiddag...

Samtlige biler har 3 vakter i uken. Løyvehaveren kan selv velge hvilke vakter han ønsker å bli satt opp på fast, blant de til enhver tid ledige vaktene. I tillegg har noen veldig få biler vakt dagtid lørdag og søndag, etter en egen rullerende vaktplan for helgene. Biler som frivillig påtar seg 5 vanlige vakter ukedager, eller to eller flere nattevakter i uken, inngår ikke i helgevaktordningen.

Ettersom antallet biler hos 0-TAXI øker, regner vi med at behovet for pliktvakter gå ned, og at det vil bli færre enn tre vakter per bil per uke.

På hvilken måte garanteres kredittkjøringen?

Vi har registrert problemene som har oppstått i et par Oslo-sentraler, og forstår godt at løyvehavere kan være bekymret for at "noen" forgriper seg på deres tilgodehavende i perioden mellom oppgjør fra kredittkortselskapene og utbetaling skjer. 

I 0-TAXI går alt kredittoppgjør til særskilt bankkonto som holdes adskilt fra virksomhetens øvrige midler. Oppgjør går derfra direkte til den enkelte løyvehavers bankkonto. Det arbeides dessuten med å få på plass en løsning der oppgjør kan gå direkte fra kortselskapene og rett inn på løyvehavers egen konto. Etter særskilt avtale kan 0-TAXI evt. gjerne også stille bankganti overfor den enkelte løyvehaver.

Hva er takstene hos 0-TAXI?

De siste årene har drosjetakstene blitt økt flere ganger og vesentlig mer enn både lønnsveksten og konsumprisindeksen. Mange mener at en av grunnene til dette, er taxisjåførenes behov for å opprettholde inntekten sin når det (på grunn av prisoppgangene?) blir stadig færre antall turer i løpet av en arbeidsdag.

Vi i 0-TAXI mener dette er en feil tankegang at man skal øke takstene for å kompensere for "turtørke". Vi mener derimot at lavere takster medfører at flere igjen tar taxi, og at øket trafikk og mindre dødtid på holdeplassene vil medføre at dagsinntekten for sjåførene blir minst like god, selv om prisene per tur går ned.

Kundene vil velge en bil fra 0-TAXI fordi vi er garantert billigst. -Dermed blir det også mer å gjøre på våre biler!

Takstene er publisert under fane "Kunde" ovenfor.

Hvorfor har 0-TAXI bøter og gebyrer?

Brudd på regelverket hos 0-TAXI medfører ileggelse av ulike former for gebyrer:

Regelverket inneholder imidlertid bare 16 paragrafer. 6 av disse omhandler svartkjøring, svindel av kunde, kjøring uten kjøretillatelse og tilsvarende. 3 gebyrer gjelder hvis man nekter å kjøre en kunde med blindehund, nekter å ta imot gyldig rekvisisjon osv. To gebyrer gjelder hvis kunder klager på at sjåføren snakker i mobiltelefon mens han kjører, osv. Et gebyr gjelder hvis man ikke stiller opp på pliktvakt, et gjelder hvis man kjører uten uniform, osv.

Gebyrsystemet er utarbeidet i den hensikt strømlinje organisasjonen og å sikre at publikum får best mulig kvalitet på leveransen, at kollegialt samarbeid og sjåførens arbeidsplass skal fungere best mulig under alle forhold, og ikke minst – for at vi ikke skal tiltrekke oss løyvehavere og sjåfører som enten ikke følger gjeldende norske lover og regler, eller som aktivt vil motarbeide sentralens forretningsmessige langsiktige målsetning.

Målsetningen er at 0-TAXI skal bli den foretrukne leverandøren av drosjetjenester til bedrifter, det offentlige og til privatmarkedet. Målet når vi kun hvis vi er best i alle ledd.

Det er svært enkelt å unngå gebyrer. Lovlydighet, god serviceinnstilling, sunn fornuft og god folkeskikk er alt som skal til.

Noen gebyrer er svært høye, eksempelvis gebyr hvis man blir tatt for å svindle kunder, for å kjøre svart, for å la en sjåfør uten kjøretillatelse drive drosjen, osv. Dette er gebyrer som det ikke er meningen at noen skal ilegges noen gang, og da spiller det jo heller ingen rolle om sanksjonene for slikt er så høyt at det virkelig svir…

Flere gebyr kan ilegges samtidig: Det vil oppleves som relativt kostbart å bli ilagt tvangsgebyr for at man 1) kjører svart og uten å bruke taksameteret, 2) i en bil som er trafikkfarlig og som sentralen har beordret tatt ut av trafikk, der sjåføren 3) mottar betaling via frittstående og ulovlig betalingsterminal, og 4) prisen han belaster kunden er høyere enn sentralens publiserte maksimalpriser, samtidig som sjåføren verken har 5) gyldig kjøretillatelse fra sentralen eller 6) korrekt uniform og 7) sentralen får kundeklage på at sjåføren har snakket i mobiltelefon og 8) han ignorerer en innkalling til sentralen for kontroll.

De aller fleste løyvehaverne som benytter 0-TAXI varemerke, har så langt aldri blitt ilagt noen former for gebyr.

Jeg hører en del skremmehistorier fra et par misfornøyde løyvehavere. Hva er sannheten?

Før 0-TAXI startet opp i 2009, inviterte vi til informasjonsmøte med potensielle løyvesøkere. Vi forklarte i detalj om forretningsidéen og om hvordan vi skulle vinne markedet i Asker og Bærum. Bl.a. fortalte vi om prisstrategien - at vi skulle være garantert billigst, slik at folk igjen fikk råd til å ta drosje. Videre forklarte vi at bilene ville måtte kjøre i lokalområdet, slik at vi kunne få en markedsposisjon her og få flest mulige telefonbestillinger og dataturer. De som ikke var enig i denne strategien, ble anbefalt ikke å søke løyve hos oss.

Noen få sjåfører som tidligere har kjørt som sjåfører for noen av landets dyreste drosjesentraler, delte ikke denne visjonen, men valgte likevel å takke ja til tilbudet om løyve. De hadde tilstrekkelig ansiennitet, og ville gjerne bli drosjeeiere. Sentralen opplevde imidlertid ganske raskt at de ikke hadde særlig lyst til å kjøre i Asker eller Bærum på dagtid, men at de stort sett bare var ute om natten, og da bare i Oslo. De forklarte at de var "nattmennesker" som var vant til å kjøre i Oslo, og ikke likte å kjøre i Asker og Bærum. Resultatet var at sentralen måtte innføre pliktvakter på dagtid, for at også disse løyvene skulle bli tilgjengelige for publikum i Asker og Bærum.

Kort tid etter, krevde de samme løyvehaverne at sentralen måtte innføre minstepris: De synes det var ille å stå en hel time på en holdeplass i Oslo sentrum, og så få en tur til noen få kvartaler bortenfor, og oppleve at kunden bare betalte 60-70 kroner. De samme løyvehaverne mente også at vi godt kunne være litt billige på dagtid, men at vi kunne være veldig dyre om natten og i helgen "-for da har jo ikke kundene noen andre alternativer".

Noen måneder senere, fremsatte disse få løyvehaverne et ultimatum: Sentralen må 1) heve takstene betraktelig, 2) innføre minstepris, 3) slutte med pliktvakter, og 4) slutte med restriksjoner på kjøring i Oslo. Hvis ikke det skjedde, ville de skade sentralen økonomisk ved å sørge for negative oppslag i media osv., helt frem til kravene ble godtatt. Ved en anledning truet de til og med med streik. Noen av dem agiterte også overfor andre løyvehavere, og erklærte overfor kollegaer at "-er du ikke med oss, så er du imot oss".

0-TAXI så ingen grunn til å fravike forretningsidéen og visjonen, og resultatet ble at noen få løyvehavere har laget en god del støy. De har fortalt en rekke usannheter til kollegaer og de har advart potensielle løyvehavere mot å søke løyve i sentralen, de har snakket negativt om 0-TAXI til kunder de har hatt i bilen, og de har skrevet brev fulle av usannheter til offentlige myndigheter og sørget for negative medieoppslag.

De har imidlertid ikke vunnet frem med sine kampanjer, og det eneste de har oppnådd, er å skade seg selv og andre løyvehavere, men selvfølgelig bare midlertidig. 0-TAXI er kommet for å bli, og vi har allerede merkbart bedre belegg på våre biler enn det konkurrentene har på sine biler. Vi får rett og slett flere turer!

Du kan lese mer om pliktvakter, sonegebyr osv. ovenfor.

Et lite råd: Ikke lytt til dem som så veldig gjerne vil si noe negativt; for det er gjerne slik at den som snakker usant om en ting, gjerne snakker usant om andre ting også. Man er ikke "litt" gravid, og man er ikke "litt" hederlig og ærlig. Spør heller en av dem som ikke oppsøker deg for å fortelle røverhistorier og skremselspropaganda.